Through hardship to the stars, film, movie, fantasy, ussr, 1980, Kir Bulychev, Richard Viktorov, poster, poster