ديوالي عکسونه ونه موندل، هڅه کوي، د چاڼګر شرايط پورته بدلون.