олж чадаагүй ханын дээрх шүүлтүүр нөхцөлийг өөрчлөх гэж оролддог.